ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ THÔNG TIN VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TÓM TẮT CƠ BẢN

Bạn cấp sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân này của mình cho Công ty CANVIT s.r.o. cho mục đích gửi thông báo tin tức thương mại (cung cấp tiếp thị) và để thực hiện các hoạt động tiếp thị khác dành cho bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào và sau đó chúng tôi sẽ không gửi cho bạn những thông báo tin tức thương mại. Bạn sẽ thấy thông tin chi tiết hơn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình dưới đây.

1.DANH TÁNH VÀ DỮ LIỆU LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ

1.1. Người quản trị dữ liệu cá nhân của bạn là công ty thương mại CANVIT s.r.o., có trụ sở tại K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, Mã số kinh doanh: 027 20 264, được đăng ký tại Danh bạ thương mại Tòa án thành phố ở Praha, mục C, số hồ sơ 222053 (sau đây chỉ gọi là Người quản trị).

Dữ liệu liên hệ của Người quản trị như sau: địa chỉ gửi thư từ K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, địa chỉ e-mail, telefon +420 731 952 099.

1.2. Người quản trị không chỉ định người ủy nhiệm để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là sự đồng ý của bạn cấp cho Người quản trị theo tinh thần Điều khoản. 6 điểm 1 chữ a) Quy định 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ban ngày ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do những dữ liệu đó và về việc hủy bỏ quy định số 95/46 / EC.(quy định chụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân) (tiếp theo chỉ viết ngắn gọn „Quy định“).

3. MỤC ĐÍCH ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là đễ Người quản trị gửi thông báo tin tức thương mại và để thực hiện các hoạt động tiếp thị khác dành cho bạn.

3.2. Từ phía Người quản trị sẽ Không có quyết định cá nhân tự động theo tinh thần điều 22 của Quyết định.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1. Thời hạn mà Người quản trị lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ là 4 năm kể từ khi nhận được sự đồng ý của bạn, tuy nhiên, lâu nhất chỉ đến thời điểm bạn rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích xử lý.

5. NHỮNG NGƯỜI KHÁC NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5.1. Những người khác nhận dữ liệu cá nhân của bạn sẽ là những người đảm bảo dịch vụ tiếp thị cho người quản trị phù hợp với chỉ thị của người quản trị.(Những người xử lý dữ liệu cá nhân).

5.2. Người quản trị không có ý định chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một nước thứ ba (ngoài EU) hoặc cho tổ chức quốc tế., ngoại trừ việc chuyển thông tin cá nhân của bạn sang Mỹ cho công ty The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Công ty The Rocket Science Group LLC là Công ty có chứng chỉ của EU-Mỹ về việc bảo vệ quyền riêng tư theo tinh thần của triển khai Quyết định của Ủy ban (EU) 2016/1250 ngày 12 tháng 7 năm 2016;ban hành theo Chỉ thị 95/46 / EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về mức độ bảo vệ phù hợp quyền riêng tư tại EU-Mỹ.

6. QUYỀN LỢI CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

6.1. Theo các điều khoản được ghi trong Quy định, bạn có quyền yêu cầu Người quản trị cung cấp truy cập dữ liệu cá nhân của mình, bạn quyền sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và quyền chuyển dữ liệu cá nhân của mình.

6.2. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đã ban ra cho Người quản trị bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi rút lại sự đồng ý đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách nhấp vào link liên kết được ghi trong mỗi thông báo thương mại do Người quản trị gửi hoặc bằng cách gửi e-mail về địa chỉ của Người quản trị: canvit@canvit.cz.

6.3. Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã hoặc đang vi phạm điều khoản Quy định, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát.

6.4. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn không phải là một yêu cầu theo luật pháp hoặc hợp đồng, cũng không phải là một yêu cầu bắt buộc để ký kết hợp đồng.

6.5. Bất kỳ lúc nào bạn có thể đưa ra ý kiến phản đối về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị trực tiếp, kể cả việc xếp vào nhóm, nếu như việc này liên quan đến tiếp thị trực tiếp. Nếu như bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không còn được xử lý cho mục đích đó.